Vianočné zľavy až -60%

Podmienky partnerského programu

Podmienky partnerského programu LOYA Eyewear

Dohoda

Prihlásením sa za partnera v partnerskom programe LOYA Eyewear (ďalej len “program”) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami (ďalej len “podmienky služby”).

Spoločnosť LOYA Eyewear si vyhradzuje právo priebežne aktualizovať a meniť podmienky služby bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek nové funkcie, ktoré rozširujú alebo vylepšujú súčasný Program, vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov, podliehajú Podmienkam služby. Pokračovanie v používaní Programu po akýchkoľvek takýchto zmenách predstavuje váš súhlas s týmito zmenami.

Porušenie ktorejkoľvek z nižšie uvedených podmienok bude mať za následok zrušenie vášho účtu a prepadnutie všetkých nevyplatených partnerských provízií získaných počas porušenia. Súhlasíte, že partnerský program budete používať na vlastné riziko.

 

Podmienky účtu
  • Aby ste sa mohli zúčastniť tohto programu, musíte byť starší ako 18 rokov.
  • Ak sa chcete stať partnerom, musíte žiť v Spojených štátoch.
  • Musíte byť človek. Účty registrované pomocou “botov” alebo iných automatizovaných metód nie sú povolené.
  • Musíte poskytnúť svoje zákonné celé meno, platnú e-mailovú adresu a všetky ďalšie informácie požadované na dokončenie procesu registrácie.
  • Vaše prihlasovacie meno môže používať len jedna osoba – jedno prihlasovacie meno zdieľané viacerými osobami nie je povolené.
  • Ste zodpovední za udržiavanie bezpečnosti svojho účtu a hesla. Spoločnosť LOYA Eyewear nemôže niesť a nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú nedodržaním tejto bezpečnostnej povinnosti.
  • Ste zodpovední za všetok obsah zverejnený a činnosť, ktorá sa uskutočňuje pod vaším účtom.
  • Jedna fyzická alebo právnická osoba nesmie mať viac ako jedno konto.
  • Partnerský program nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely. Pri používaní služby nesmiete porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (okrem iného vrátane zákonov o autorských právach).
  • Partnerský program nesmiete používať na zarábanie peňazí na svojich vlastných účtoch produktov LOYA Eyewear.

 

Odkazy/grafiky na vašej stránke, vo vašich e-mailoch alebo v inej komunikácii

Po registrácii do partnerského programu vám bude pridelený jedinečný partnerský kód. Na svoje stránky, do e-mailov alebo inej komunikácie môžete umiestniť odkazy, bannery alebo iné grafické prvky, ktoré vám poskytneme spolu s vaším partnerským kódom. Poskytneme vám pokyny, štýly odkazov a grafické diela, ktoré môžete použiť pri odkazovaní na LOYA Eyewear. Dizajn grafických návrhov môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, ale rozmery obrázkov bez riadneho upozornenia nezmeníme.

Aby sme umožnili presné sledovanie, vykazovanie a účtovanie poplatkov za sprostredkovanie, poskytneme vám špeciálne formáty odkazov, ktoré sa majú používať vo všetkých odkazoch medzi vašou stránkou a LOYA Eyewear. Musíte zabezpečiť, aby každý odkaz medzi vašou stránkou a LOYA Eyewear správne používal tieto špeciálne formáty odkazov. Odkazy na LOYA Eyewear umiestnené na vašej stránke podľa tejto zmluvy, ktoré správne využívajú takéto špeciálne formáty odkazov, sa označujú ako “špeciálne odkazy”. Poplatky za odporúčanie získate len v súvislosti s predajom výrobku LOYA Eyewear, ku ktorému dôjde priamo prostredníctvom špeciálnych odkazov; nenesieme voči vám žiadnu zodpovednosť za to, že vy alebo niekto, koho ste odporučili, nepoužijete špeciálne odkazy alebo nesprávne zadáte svoj partnerský kód, a to ani v rozsahu, v akom takéto zlyhanie môže viesť k zníženiu súm, ktoré by vám inak boli vyplatené podľa tejto zmluvy.

Affiliate odkazy by mali smerovať na stránku propagovaného produktu.

 

Poplatky za sprostredkovanie a platby

Aby bol predaj výrobku oprávnený na získanie poplatku za odporúčanie, musí zákazník kliknúť na špeciálny odkaz z vašej stránky, e-mailu alebo inej komunikácie na https://www.loya-eyewear.eu a dokončiť objednávku výrobku počas tejto relácie.

Provízie vyplácame len za odkazy, ktoré sú automaticky sledované a nahlasované našimi systémami. Nevyplatíme provízie, ak niekto povie, že nakúpil, alebo niekto povie, že zadal odporúčací kód, ak ho náš systém nesledoval. Provízie môžeme vyplácať len z obchodov vytvorených prostredníctvom správne naformátovaných špeciálnych odkazov, ktoré boli automaticky sledované našimi systémami.

Vyhradzujeme si právo diskvalifikovať provízie získané podvodnými, nezákonnými alebo príliš agresívnymi, pochybnými metódami predaja alebo marketingu.

Platby sa začnú realizovať až po tom, čo ste získali viac ako 20€ príjmu z partnerskej činnosti. Ak váš partnerský účet nikdy neprekročí hranicu 20€, vaše provízie budú realizované a vyplatené na konci roka, v ktorom dané provízie získate.

 

Identifikovanie sa ako partner LOYA Eyewear

Nesmiete vydávať žiadne tlačové správy týkajúce sa tejto zmluvy alebo vašej účasti v Programe; takéto konanie môže mať za následok vaše vylúčenie z Programu. Okrem toho nesmiete žiadnym spôsobom skresľovať alebo prikrášľovať vzťah medzi nami a vami, tvrdiť, že vyvíjate naše výrobky, tvrdiť, že ste súčasťou spoločnosti LOYA Eyewear, ani vyjadrovať alebo naznačovať akýkoľvek vzťah alebo prepojenie medzi nami a vami alebo akoukoľvek inou osobou alebo subjektom, okrem prípadov výslovne povolených touto Zmluvou (vrátane vyjadrovania alebo naznačovania, že podporujeme, sponzorujeme, schvaľujeme alebo prispievame peniazmi na akúkoľvek charitu alebo iný účel).

Prostredníctvom partnerských odkazov nesmiete nakupovať produkty pre vlastné použitie. Takéto nákupy môžu mať za následok (podľa nášho vlastného uváženia) zadržanie poplatkov za sprostredkovanie a/alebo ukončenie tejto Zmluvy.

 

Harmonogram platieb

Pokiaľ sú vaše aktuálne zárobky affiliate vyššie ako 20€, budú vám vyplácané každý mesiac. Ak ste od poslednej platby nezískali 20€, vyplatíme vám ich nasledujúci mesiac po prekročení tejto hranice.

 

Definícia zákazníka

Zákazníci, ktorí nakupujú produkty prostredníctvom tohto programu, sa považujú za našich zákazníkov. Na týchto zákazníkov sa preto vzťahujú všetky naše pravidlá, zásady a prevádzkové postupy týkajúce sa objednávok, služieb zákazníkom a predaja výrobkov. Naše zásady a prevádzkové postupy môžeme kedykoľvek zmeniť. Napríklad ceny, ktoré sa budú účtovať za výrobky predávané v rámci tohto programu, určíme v súlade s našimi vlastnými cenovými zásadami. Ceny a dostupnosť výrobkov sa môžu z času na čas meniť. Keďže zmeny cien môžu ovplyvniť produkty, ktoré máte uvedené na svojej stránke, nemali by ste na svojej stránke zobrazovať ceny produktov. Vynaložíme komerčne primerané úsilie na prezentáciu presných informácií, ale nemôžeme zaručiť dostupnosť alebo cenu žiadneho konkrétneho výrobku.

 

Vaše povinnosti

Za vývoj, prevádzku a údržbu svojej stránky a za všetky materiály, ktoré sa na nej objavia, nesiete výhradnú zodpovednosť. Budete napríklad výlučne zodpovední za:

– technickú prevádzku vašej stránky a všetkých súvisiacich zariadení
– Zabezpečenie toho, aby zobrazenie špeciálnych odkazov na vašej stránke neporušovalo žiadnu dohodu medzi vami a treťou stranou (vrátane, ale bez obmedzenia, akýchkoľvek obmedzení alebo požiadaviek, ktoré vám uložila tretia strana, ktorá je hostiteľom vašej stránky)
– presnosť, pravdivosť a vhodnosť materiálov zverejnených na vašej stránke (okrem iného vrátane všetkých materiálov týkajúcich sa produktu a všetkých informácií, ktoré ste zahrnuli do špeciálnych odkazov alebo ste ich k nim pripojili)
– Zabezpečenie toho, aby materiály zverejnené na vašej stránke neporušovali ani neporušujú práva tretích strán (vrátane napríklad autorských práv, ochranných známok, ochrany súkromia alebo iných osobných alebo vlastníckych práv)
– Zabezpečenie toho, aby materiály uverejnené na vašej stránke neboli hanlivé alebo inak nezákonné
– Zabezpečenie toho, aby vaša stránka presne a primerane zverejňovala, či už prostredníctvom zásad ochrany osobných údajov alebo iným spôsobom, ako zhromažďujete, používate, uchovávate a zverejňujete údaje získané od návštevníkov vrátane prípadného upozornenia, že tretie strany (vrátane inzerentov) môžu zobrazovať obsah a/alebo reklamy a zhromažďovať informácie priamo od návštevníkov a môžu umiestňovať alebo rozpoznávať súbory cookie v prehliadačoch návštevníkov.

 

Dodržiavanie zákonov

Ako podmienku vašej účasti v programe súhlasíte s tým, že počas vašej účasti v programe budete dodržiavať všetky zákony, nariadenia, predpisy, nariadenia, príkazy, licencie, povolenia, rozsudky, rozhodnutia alebo iné požiadavky akéhokoľvek vládneho orgánu, ktorý má nad vami právomoc, bez ohľadu na to, či sú tieto zákony atď. platné v súčasnosti alebo nadobudnú účinnosť neskôr počas vašej účasti v programe. Bez obmedzenia vyššie uvedenej povinnosti súhlasíte s tým, že ako podmienku vašej účasti v Programe budete dodržiavať všetky platné zákony, ktoré upravujú marketingovú elektronickú poštu, vrátane  všetkých ostatných antispamových zákonov.

 

Doba platnosti dohody a programu

Platnosť tejto zmluvy sa začína prijatím vašej žiadosti o program a končí sa jej ukončením ktoroukoľvek zo strán. Vy alebo my môžeme túto Zmluvu kedykoľvek ukončiť, s uvedením dôvodu alebo bez neho, písomným oznámením o ukončení druhej strane. Po ukončení tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu okamžite prestanete používať a odstránite zo svojej stránky všetky odkazy na https://www.loya-eyewear.eu a všetky naše ochranné známky, obchodné značky a logá a všetky ostatné materiály, ktoré vám poskytneme my alebo v našom mene na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s Programom. Spoločnosť LOYA Eyewear si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť Program. Po ukončení programu spoločnosť LOYA Eyewear vyplatí všetky nevyplatené výnosy, ktoré vznikli nad 20 €.

 

Ukončenie

Spoločnosť LOYA Eyewear má podľa vlastného uváženia právo kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť vaše konto a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie programu alebo akejkoľvek inej služby LOYA Eyewear z akéhokoľvek dôvodu. Takéto ukončenie služby bude mať za následok deaktiváciu alebo vymazanie vášho účtu alebo vášho prístupu k účtu a prepadnutie a vzdanie sa všetkých potenciálnych alebo budúcich provízií na vašom účte, ak boli získané podvodnými, nezákonnými alebo príliš agresívnymi, pochybnými metódami predaja alebo marketingu. Spoločnosť LOYA Eyewear si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu.

 

Vzťah strán

Vy a my sme nezávislí zmluvní partneri a nič v tejto zmluve nevytvára medzi stranami žiadny partnerský, spoločný podnik, agentúru, franšízu, obchodného zástupcu alebo pracovný pomer. Nebudete mať žiadne oprávnenie robiť alebo prijímať akékoľvek ponuky alebo vyhlásenia v našom mene. Nebudete robiť žiadne vyhlásenia, či už na svojej stránke alebo inak, ktoré by odôvodnene odporovali čomukoľvek v tejto časti.

 

Obmedzenia zodpovednosti

Nenesieme zodpovednosť za nepriame, osobitné alebo následné škody (ani za stratu príjmov, ziskov alebo údajov) vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou alebo programom, a to ani v prípade, že sme boli na možnosť takýchto škôd upozornení. Okrem toho naša celková zodpovednosť vyplývajúca z tejto Zmluvy a Programu nepresiahne celkovú výšku poplatkov za sprostredkovanie, ktoré vám boli zaplatené alebo sú splatné na základe tejto Zmluvy.

 

Odmietnutie zodpovednosti

Neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné záruky alebo vyhlásenia týkajúce sa programu alebo akýchkoľvek produktov predávaných prostredníctvom programu (vrátane, bez obmedzenia, záruk vhodnosti, predajnosti, neporušenia alebo akýchkoľvek implicitných záruk vyplývajúcich z priebehu výkonu, obchodovania alebo obchodných zvyklostí). Okrem toho neposkytujeme žiadne záruky, že prevádzka programu LOYA Eyewear bude nepretržitá alebo bezchybná, a nenesieme zodpovednosť za dôsledky akýchkoľvek prerušení alebo chýb.

 

Nezávislé vyšetrovanie

POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI TÚTO ZMLUVU A SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI JEJ PODMIENKAMI. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE MÔŽEME KEDYKOĽVEK (PRIAMO ALEBO NEPRIAMO) ŽIADAŤ O ODPORÚČANIE ZÁKAZNÍKOV ZA PODMIENOK, KTORÉ SA MÔŽU LÍŠIŤ OD PODMIENOK UVEDENÝCH V TEJTO ZMLUVE, ALEBO PREVÁDZKOVAŤ WEBOVÉ STRÁNKY, KTORÉ SÚ PODOBNÉ VAŠIM WEBOVÝM STRÁNKAM ALEBO IM KONKURUJÚ. NEZÁVISLE STE ZHODNOTILI VHODNOSŤ ÚČASTI V PROGRAME A NESPOLIEHATE SA NA ŽIADNE INÉ VYHLÁSENIE, ZÁRUKU ALEBO PREHLÁSENIE, AKO JE UVEDENÉ V TEJTO ZMLUVE.

Zavrieť
Prihlásiť
Zavrieť
Košík (0)

Žiadne produkty v košíku. Žiadne produkty v košíku.