index

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti LOYA s.r.o., so sídlom Železničná 345/47, Teplička nad Váhom IČO: 53 975 812, DIČ: 2121536769, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 77781/L, za spoločnosť koná: Tomáš Mahút (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.

Kontaktná osoba: Tomáš Mahút, tel +421 948 194 166 (dostupnosť po-pia: 9:00-15:00), e-mail: tomas.mahut@loya.sk

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení.

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu  www.loya.sk           

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako “kupujúci”).

Používaním internetového obchodu predávajúceho a vytvorením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina, odbor výkonu dozoru: tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, web:

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo mailom.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.4.  Kupujúci má právo stornovať objednávku kedykoľvek a bezplatne pred prevzatím tovaru a zároveň najneskôr do 14 dní po prevzatí tovaru.

2.5. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednaný tovar, má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednaný tovar uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. 

 

3. DODACIE PODMIENKY

3.1. Dodacia lehota  je pre produkt označený “Skladom” – 4 pracovné dni.

3.2. Dodacia lehota je pre produkt označený “Na objednávku” – maximálne 14 pracovných dní.

 

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

4.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov.

4.2. Kupujúci uhrádza platbu dobierkou, prevodom na účet predávajúceho alebo elektronickou platbou.

4.3. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie. 

 

5. PREBRANIE TOVARU

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

5.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

5.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy kedykoľvek a bezplatne pred prevzatím tovaru a zároveň najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci určí. 

6.2. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy nielen v listinne podobe, ale aj v podobe uápisu a inom trvalom nosiči, a jednoznačne fomrulovaným vyhlásení kupujúceho vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od zmluvy a môže použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy.

Formulár na odstúpeníie od zmluvy nájdete tu

6.3. Predávajúci po prevzatí tovaru, vráti do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

6.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

6.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru

c) vystavená cena tovaru bola chybná

6.6. Objednávka v rámci akcie 2X1 alebo 1+1 (2 okuliarę za cenu 1) upravuje vrátenie objednávky osobitne. V prípade objednávky v rámci akcie 2X1 alebo 1+1 považujeme túto objednávku a položky v nej ako súčasť jednej objednávky. V prípade vrátenia objednávky, je nutné vrátiť všetky položky z danej objednávky, v opačnom prípade nebude vrátenie akceptované.

 

7. ZÁRUKA A SERVIS

7.1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť predavajúcemu tovar spoločne s príslušenstvom a vypísanou listinou o reklamácií na adresu predavajúceho.

Listinu o reklamácií nájdete tu

7.2. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky alebo emailom oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.loya.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí aktívnym odklikom pri potvrdení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Na uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie platné v čase vykonania objednávky.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. Nakupujúci má právo požiadať spoločnosť LOYA, s. r. o., so sídlom Železničná 345/47, 013 01 Teplička nad Váhom (ďalej len „predávajúci“) o nápravu doručením svojej žiadosti poštou na uvedenú adresu spoločnosti alebo zaslaním elektronickej žiadosti na e-mailovú adresu spoločnosti: podpora@loya.sk v prípade, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby.
 2. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby.
 3. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejňuje Ministerstvo hospodárstva SR na svojom webovom sídle – http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebit… Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov – http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebit…
 5. Návrh možno podať subjektu ARS v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Adresa na podávanie žiadostí v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je dostupný na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotre… a každého subjektu ARS. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 6. V prípade predaja tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku resp. zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má kupujúci, žijúci v členskom štáte EÚ, možnosť podať žiadosť na začatie ARS v súvislosti so sporom u predávajúceho, podnikajúceho v členskom štáte EÚ, doručením žiadosti subjektu ARS v krajine pôsobnosti predávajúceho. Môže pri tom využiť formulár dostupný na stránke Európskej komisie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?… V súvislosti s mimosúdnym riešením cezhraničných sporov sa môže Kupujúci obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum v krajine svojho trvalého bydliska. http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_dis…
 7. Kupujúci, pochádzajúci zo štátu mimo členských štátov EÚ, má taktiež právo na začatie ARS, v prípade ak mu na jeho žiadosť o nápravu, zaslanej poštou alebo elektronicky na e-mailovú adresu podpora@loya.sk bolo odpovedané zamietavo, alebo mu predávajúci neodpovedal viac ako 30 dní od doručenia žiadosti. V takomto prípade sa vo veci ARS Kupujúci obráti so svojou žiadosťou na subjekt ARS v krajine pôsobnosti predávajúceho.
 8. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
 9. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má
 10. presné označenie Predávajúceho
 11. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností
 12. označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha
 13. dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný
 14. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu ARS, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
 15. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR.
 16. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS.
 17. Náklady spojené s ARS znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.